porozumienie1

To naprawdę historyczne porozumienie – we wtorek 3 listopada Powiat Tatrzański, Tatrzański Park Narodowy oraz PTTK podpisało dokument, który kończy wieloletnie spory własnościowe w polskiej części gór.  Chodzi m.in.  o własność gruntówpod schroniskami turystycznymi w polskich Tatrach. Spór o tak strategiczne lokalizacje był oczywiście długi i pełen emocji, wiele spraw trafiło do sądu, ale teraz już wszystkie sporne sprawy zostały rozwiązane.

Porozumienie, o którym mowa tak naprawdę zaczyna wprowadzać ład w wiele spraw od lat niezałatwionych.  Ale przede wszystkim ustala własność gruntów pod tatrzańskimi schroniskami – co budziło największe emocje.

- Dla mnie kwestią fundamentalną jest to, że osiągnęliśmy porozumienie – podkreśla Szymon Ziobrowski dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. – Zwłaszcza w obecnych czasach nie powinniśmy walczyć przeciwko sobie, a współdziałać na rzecz ochrony przyrody, ale jednocześnie infrastruktury turystycznej która znajduje się obecnie w Tatrach.  Dotyczy to zarówno pawilonu na Włosienicy przy drodze do Morskiego Oka jak i terenu Hali Gąsienicowej. Mam tutaj m.in. na myśli projekt, aby oczyszczalnia ścieków przy schronisku, które nadzoruje PTTK odbierało ścieki od wszystkich obiektów jakie znajdują się w tej części Tatr. Mam nadzieję, że ta nasza „nowa” współpraca będzie wzorowa, ponieważ pomijając niewielkie różnice zdań podczas dotychczasowych działań, relacje na linii PTTK-TPN były bardzo dobre. Porozumienie to zamyka pewien etap związany z kwestiami własnościowymi. Generalnie wchodzimy na wyższy poziom współdziałania co napawa optymizmem na przyszłość. W skrócie, realizacja tego porozumienia będzie wyglądać tak, że część nieruchomości, z których obecnie korzysta PTTK, mianowicie grunty pod schroniskami oraz część gruntu pod górną stacją kolejki linowej na Kasprowym Wierchu zostaje w gestii PTTK. Natomiast PTTK przekaże parkowi udziały w pozostałych nieruchomościach. Jest to dobry kompromis, który wydaje się jak najbardziej logiczny.To historyczny dzień, w którym kończymy spory z TPN-em – podkreśla Prezes Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapłon. – Czas na porządkowanie statusu prawnego nieruchomości PTTK na terenie parku narodowego oraz na kontynuację starań, aby eksploatacja schronisk była jak najmniej uciążliwa dla przyrody tatrzańskiej. Chcę podkreślić, że takie działania podejmujemy od wielu lat i to z bardzo dobrym efektem – wystarczy spojrzeć na to, jak schroniska zmieniły się w ciągu ostatnich lat i jak zmalał ich wpływ na czystość przyrody. Trudno nie zauważyć, że mamydzisiaj historyczny dzień,dlatego że po wielu dziesięcioleciach Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dopełnia woli swoich prawnych poprzedników, czyli Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego wolą było utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.Wbrew pozorom naszą rolą nie było dzierżawienie schronisk, tylko stwarzanie warunków dla turystyki tatrzańskiej. Od początku swojego funkcjonowania Towarzystwo Tatrzańskie budowało schroniska, ścieżki i szlaki turystyczne. W ostatnich latach, zgodnie z prawem, rolę tą przejął na siebie TPN. Czynimy to dla dobra turystyki. Warto zaznaczyć, że zgodnie porozumieniu, część środków w najbliższych latach, które pozyskujemy z dzierżaw tych działek przed przekazaniem ich do Skarbu Państwa będzie przekazywana na pożytki budowy infrastruktury turystyczne na terenie parku.

Współpraca jest mówiąc delikatnie bardzo pożądana, bo dotychczasowe strony sporu mają wiele wspólnych zadań. Część z nich jest ambitna, ale jak najbardziej realna. – Wykonaliśmy remont drogi na Halę Gąsienicową przypomina dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. – Ale przed nami o wiele większe wyzwanie – chcemy, aby w przyszłości wszystkie obiekty, w tym PTTK były skanalizowane. To bardzo kosztochłonny, złożony proces i tutaj liczymy na wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Sam remont drogi to jeden z elementów prac oprócz tego wyremontowaliśmy drogęprowadzącą do Schroniska w Roztoce, jest nowa nakładka asfaltowa do Schroniska w Morskim Oku.

porozumienie2

Na mocy podpisanego we wtorek porozumienia wszystkie nieruchomości, z których aktualnie korzysta PTTK, czyli grunty pod schroniskami oraz części gruntu pod górną stacją kolei linowej na Kasprowym Wierchu zostają po stronie PTTK. PTTK przekaże z kolei na własność skarbu państwa z użytkowaniem wieczystym TPN udziały w pozostałych nieruchomościach. Są to niezwykle cenne obszary jak np. górna część Doliny Rybiego Potoku, Dolina Pięciu Stawów Polskich, górna część Doliny Roztoki, Hala Gąsienicowa, Hala Goryczkowa, Hala Kasprowa, Hala Królowa, Hala Jaworzynka czy północna ściana Giewontu. Tatrzański Park Narodowy to łącznie 21 tys. 190 hektarów powierzchni, z czego udziały PTTK we współwłasności to ponad 1 tys. 127 hektarów, które na mocy porozumienia przejdzie w władanie TPN.   

- To będzie milowy krok do uporządkowania wszystkich spraw na terenie TPN-u – podkreśla Piotr Bąk starosta tatrzański. - Tereny, które są współwłasnością zostaną podzielone pod: obiekty turystyczne, schroniska, przede wszystkim pod Schronisko w Pięciu Stawach, Schronisko na Hali Gąsienicowej, w Dolinie Roztoki, w Morskim Oku i na Włosienicy.  Zostaną wydzielone geodezyjnie działki, które staną się własnością PTTK. Natomiast pozostałe tereny, których PTTK jest współwłaścicielem staną się własnością Skarbu Państwa. Umożliwi to ustanowienie na tych terenach użytkowania wieczystego Tatrzańskiego Parku Narodowego. W efekcie wydzielenia tych kilkunastu hektarów, które staną się własnością PTTK, Skarb Państwa uzyska ponad 1 100 ha własności w najcenniejszych rezerwatach TPN-u.

Wszelkie koszty związane z tym porozumieniem ponoszą trzy strony: PTTK, TPN oraz Skarb Państwa. Pamiętajmy jednak, że zasadnicza w tym wszystkim jest ogólna zgoda i współpraca stron w tej sprawie. Dzieje się to dla dobra Tatrzańskiego Parku, dla dobra ochrony przyrody oraz dobra polskiej turystyki i lokalnej społeczności.

PB