PPUZ w Nowym Targu 1

21 czerwca 2021 roku Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu oraz Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy.

Dokument podpisano podczas uroczystego spotkania, które miało miejsce w siedzibie PPUZ w Nowym Targu. Uczelnię reprezentował Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, zaś Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie – Wojewódzki Komendant Jan Hućko. 

W spotkaniu wzięli również udział Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie, Rafał Kmak, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu, Agata Fołta, Prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianka Godlewska-Dzioboń, Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr n. med. Maria Zięba oraz Prorektor ds. nauki i rozwoju, dr Krzysztof Waśkowski. 

Strony porozumienia wyraziły wolę współpracy w zakresie stwarzania odpowiednich warunków wymiany doświadczeń organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych, animowania i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego obu stron, promocji wspólnie podejmowanych działań oraz pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze edukacji, nauki i przedsiębiorczości ze źródeł krajowych oraz międzynarodowych.

Uczelnia zadeklarowała podjęcie działań zmierzających do stworzenia możliwości uczestniczenia uczniów OHP w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, organizowanych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz w OHP. Pracownicy naukowi PPUZ zyskali możliwość prowadzenia badań naukowych podczas zajęć wychowawczych w placówce OHP, zaś studenci – odbywania tam praktyk i staży zawodowych.

Współpraca Uczelni z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie będzie polegała również na wymianie wybranych ofert pracy w kraju oraz w ramach sieci EURES. Studenci PPUZ będą mogli skorzystać z porad indywidualnych, warsztatów z doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Uczelnia będzie otrzymywała informacje o prowadzonych projektach z zakresu oświaty, edukacji, zatrudnienia oraz rynku pracy, a także podejmie współpracę z OHP w zakresie organizacji targów pracy oraz innych przedsięwzięć tego typu.

Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w ramach zawartego porozumienia są Prorektor ds. współpracy i rozwoju – dr Bianka Godlewska-Dzioboń oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu – Agata Fołta.

Porozumienie z Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zostało podpisane z inicjatywy Prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, przy współudziale Centrum Współpracy i Jakości.

mat. prasowy