2 sesja3011 2

26 listopad odbyła się zdalnie XXIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym, Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska przedstawiła kwestie związane ze zmianami w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu.

Interpelacje dotyczyły w przeważającej części inwestycji drogowych - budowy chodników na terenie Gminy Nowy Targ oraz modernizacji boiska sportowego przy I LO w Rabce-Zdroju.

W kolejnej części posiedzenia radni podjęli rezolucję ws. potępienia ataków na kościoły w naszym kraju, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Radni wskazali, że niedopuszczalne są zachowania protestujących osób, które dopuszczały się zakłócania mszy świętych, niszczenia świątyń, czy rzucania wyzwisk wobec modlących się ludzi. Radni wyrazili przekonanie o niezbędności zdecydowanych działań organów państwa w tej sytuacji. Rezolucję skierowano do najwyższych władz państwowych i samorządowych.

Do tych samych adresatów skierowana zostanie kolejna rezolucja, która dotyczy sytuacji w branży turystycznej w sezonie zimowym 2020/2021. Rada wskazała swoje zaniepokojenie planowanym wspólnym terminem ferii zimowych dla wszystkich województw, a także brakiem możliwości funkcjonowania wyciągów narciarskich, hoteli i restauracji. Taka sytuacja dotknie wszystkich regionów górskich w naszym kraju, a jej skutkiem będzie głęboka zapaść finansowa całej branży turystycznej i masowa upadłość tysięcy firm. W trosce o miejsca pracy i działalność gospodarczą, zwłaszcza małych podmiotów, Rada Powiatu Nowotarskiego zwraca się do najważniejszych decydentów w państwie o kontynuowanie dyskusji, która doprowadzi do wypracowania nowych zasad pozwalających choćby w ograniczonym stopniu na funkcjonowanie podmiotów branży turystycznej, która jest kluczowa dla naszego regionu. Równocześnie radni podkreślają, że są świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą pandemia i rozumieją środki podejmowane przez władze państwowe w celu jej powstrzymania. Apelują jednak o przyjęcie optymalnych rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorcom przetrwać ten trudny okres.

Rada pozostawiła natomiast bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska Wolna od 5G, która postulowała podjecie przez radę uchwały ws. ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. Rada nie może jednak podjąć tego typu aktu prawnego, ponieważ nie leży to w jej kompetencjach.

Kolejna uchwała, która została przyjęta przez Radę Powiatu Nowotarskiego dotyczyła rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Określa on cele, zasady i formy współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w ujęciu rocznym. Współpraca ta ma na celu budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami działającymi w Powiecie, stworzenie warunków do ich większej aktywności i poprawa jakości życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji organizacji i umożliwienie im realizacji zdań publicznych oraz efektywne wykorzystanie środków publicznych na realizację tych działań.

Następnie zostały przyjęte uchwały o wyrażeniu zgody na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obsługę linii komunikacyjnych na terenie powiatu. Organizacja takich przewozów dofinansowywanych z Funduszu przewozów autobusowych wymaga zgody Rady. Przewozy takie są już realizowane od początku bieżącego roku na podstawie umów ważnych do końca grudnia. Radni zdecydowali o kontynuacji tego przedsięwzięcia, które cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jedna z tych linii przebiega ze Szczawnicy przez Krościenko nad Dunajcem, obie Ochotnice do Nowego Targu, natomiast druga łączy Podsarnie i Rabkę Zdrój.

Rada w drodze uchwały przyjęła także treść porozumienia, które ma zostać zawarte w sprawie przejęcia od Powiatu Suskiego zadania organizacji publicznego transportu drogowego na trasie Raba Wyżna-Spytkowice-Skawa-Rabka-Zdrój-Skawa-Naprawa-Jordanów.

W kolejnej części posiedzenia przyjęta została uchwała w sprawie wysokości w roku 2021 opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, a także uchwała dotycząca usunięcia i przechowywania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego. Szczegółowe informacje o kwotach można znaleźć w uchwałach publikowanych na stronie starostwa www. nowotarski.pl.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik omówił zakres niezbędnych zmian w umowie zawartej z Województwem Małopolskim na realizację zadania rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej w Krościenku nad Dunajcem.

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu przedstawiła natomiast projekt uchwały o ustaleniu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu nowotarskiego, którą radni przyjęli bez uwag.

Radni zapoznali się także z treścią sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2019-2022" za okres 2019-2020.

Sesja się miłym akcentem wzajemnego składania życzeń bożonarodzeniowych, gdyż kolejne posiedzenie będzie miało miejsce dopiero po świętach.

mat. prasowy