pppwsz

Rektor Podhalańskiej Uczelni wydał zarządzenie, w którym zostały ścisłe określone zasady pracy pracowników Uczelni w stanie epidemii.

Zasady ogólne odnoszą się do obowiązku stosowania wszelkich ograniczeń i zakazów związanych z wystąpieniem w kraju stanu epidemii COVID-19.  Pracownicy u których stwierdzono chorobę lub stwierdzono ją u domowników powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Kadr Uczelni. Dodatkowo pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy w formie stacjonarnej jedynie w sytuacji temperatury ciała poniżej 37,6 stopni Celsjusza, braku objawów oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji. 

Wszyscy poruszający się po terenie uczelni zobowiązani są do dezynfekcji i mycia rąk podczas wejść i wyjść z budynku lub pomieszczeń pracy.  Informacje miedzy pracownikami powinny być przekazywane w formie zdalnej przez telefon i e-mail.

Każdy pracownik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa poza pomieszczeniem, w którym pracuje. Administrator Budynków w porozumieniu z Kanclerzem organizuje odkażanie miejsc i przedmiotów narażających pracowników na zakażenie. Pracownicy administracji wykonują prace w systemie 6 h pracy w formie stacjonarnej w Uczelni i 2 h pracy zdalnej.  Od 14.09 pracownicy wykonują prace stacjonarnie.

Wykłady na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość- zdalnie. Natomiast zajęcia dydaktyczne, które wymagają bezpośredniego kontaktu odbywają się w formie tradycyjnej na terenie Uczelni z uwzględnieniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem.