14 Powołanie Prorektorów 10.11.2020NOWY TARG. Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej,  dr hab. Robert Włodarczyk, wręczył akty powołania trzem prorektorom: dr Marii Ziębie - prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Biance Godlewskiej-Dzioboń - prorektor ds. współpracy i rozwoju, drowi Krzysztofowi Waśkowskiemu - prorektorowi ds. nauki i projektów oraz kanclerzowi PPUZ – Andrzejowi Sasule.

Dr n. med. Maria Zięba jest z wykształcenia pielęgniarką, ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie, stopień doktora nauk medycznych uzyskała w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Prorektor ds. studenckich i kształcenia ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania opieką zdrowotną w Akademii  Ekonomicznej i Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest starszym wykładowcą Instytutu Medycznego Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Dr n. med. Maria Zięba jest specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego, posiada ponadto liczne kwalifikacje zawodowe i dydaktyczne w tym: stopień nauczyciela dyplomowanego, egzaminatora OSCE oraz instruktora symulacji medycznej. Jako prelegent brała udział w wielu konferencjach naukowych – polskich i zagranicznych w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia. Przygotowywała również studentów do wystąpień naukowych, w ramach studenckich konferencji naukowych w PPUZ w Nowym Targu oraz innych uczelniach.

07 Powołanie Prorektorów 10.11.2020

Na dorobek naukowy dr n. med. Marii Zięby składają się liczne publikacje z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego, które opublikowano w czasopismach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Od 2002 roku dr n. med. Maria Zięba jest związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu – jako asystent, kierownik praktyk zawodowych, koordynator kierunku pielęgniarstwo, zastępca dyrektora instytutu, kierownik projektów współfinansowanych z UE, członek Senatu dwóch kadencji oraz koordynator w zakresie akredytacji kierunku pielęgniarstwo przez Ministra Zdrowia.

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń – ekonomistka, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2018 roku otrzymała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, nadany przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych – w tym monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN – z obszaru przemian strukturalnych gospodarki dokonujących się głównie pod wpływem technologii informacyjno – komunikacyjnych i globalizacji na rynku pracy. W działalności badawczej koncentruje się na rynku pracy, strukturach gospodarczych, polityce publicznej, rozwoju kapitału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji zawodowych.

03 Powołanie Prorektorów 10.11.2020

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń jest członkinią komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji organizowanych m.in. przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Posiada doświadczenie jako ekspert i trener w krajowych projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu propagowania przedsiębiorczości akademickiej. Zarządzała projektem badawczym pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka – model współpracy uczelni ekonomicznych z pracodawcami” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu pn. „DIALOG”, dzięki któremu powstało Laboratorium Dialogu UEK – inicjatywa łącząca społeczność uniwersytecką tj. studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych ze środowiskiem biznesu oraz jedenastkami samorządu terytorialnego.

Prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr Bianka Godlewska-Dzioboń posiada również wiedzę i doświadczenie zarządcze –  sprawuje funkcję członka rady nadzorczej jednej ze spółek należących do Marszałka Województwa Małopolskiego.

Od 2008 roku związana z Podhalańską Uczelnią, początkowo jako kierownik Biura Doskonalenia Zawodowego, potem jako pracownik dydaktyczny. Od 2016 roku jest związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie pracuje jako adiunkt w Katerze Polityk Publicznych w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Dr Krzysztof Waśkowski z wykształcenia jest językoznawcą, drem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 2009 – 2013 pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2009 roku do 2011 współpracował też z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W Podhalańskiej Uczelni jest starszym wykładowcą, pełnił również funkcję wicedyrektora ds. studenckich i kształcenia w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki.

10 Powołanie Prorektorów 10.11.2020

Dr Krzysztof Waśkowski jest specjalistą w badaniach historycznojęzykowych związanych z dziejami polskiego zasobu wyrazowego. W ramach zainteresowań leksykologicznych szczególną uwagę poświęca problematyce semantyki historycznej, słowotwórstwa historycznego, problemom metodologii badań diachronicznych. Jest autorem monografii Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe. Interesuje się też zagadnieniami stylistyki i tekstologii w ujęciu historycznym oraz językiem artystycznym Władysława Orkana. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Mgr Andrzej Sasuła jest absolwentem kierunku fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako wiceburmistrz Makowa Podhalańskiego odpowiadał m.in. za  nadzór nad oświatą, był ostatnim Kuratorem Oświaty w Województwie Bielskim.

13 Powołanie Prorektorów 10.11.2020

Przez 12 lat sprawował funkcję radnego Województwa Małopolskiego. Jako Marszałek Małopolski, przez osiem lat (I i II kadencja) był odpowiedzialny m.in. za służbę zdrowia, edukację, rynek pracy, ochronę środowiska i informatyzację Małopolski. Nadzorował prace nad pierwszym w Polsce samorządowym wnioskiem o powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, czyli obecnej PPUZ w Nowym Targu. Koordynował decyzję Sejmiku Województwa Małopolskiego o przekazaniu większości środków unijnych z lat 2007-14, przeznaczonych dla szkół wyższych, dla nowo powstałych uczelni zawodowych. To za jego udziałem cztery małopolskie Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe otrzymały po ok. 9 mln euro, to dzięki tym funduszom powstał budynek Tatry Podhalańskiej Uczelni.

Począwszy od 2007 roku przez siedem lat pełnił funkcję kanclerza Podhalańskiej Uczelni, a następnie zastępcy kanclerza i zastępcy dyrektora PONE ds. administracyjnych. Mgr Andrzej Sausła posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW o dostępie do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”.

Informacja prasowa

Fot. archiwum PPUZ