STRA Kopiowanie

W czwartek, tj. 2 grudnia br. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Emerytowani strażacy ochotnicy dostaną po 200 zł dodatku emerytalnego. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Projekt o Ochotniczych Strażach Pożarnych zakłada m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR). Ustawa zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek.

Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.