sesjapowstycz21POWIAT NOWOTARSKI. XXVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, nadal w trybie zdalnym,  poza stałymi elementami posiedzenia, przyniosła głosowanie nad rezolucją dotyczącą wsparcia dla gospodarstw agroturystycznych, które zostały pominięte przy dzieleniu rządowej pomocy dla przedsiębiorstw.

Gospodarstwa takie stanowią one znaczący filar branży turystycznej, również na terenie naszego powiatu. Czytamy w rezolucji:

Rada Powiatu Nowotarskiego udziela poparcia działaniom podejmowanym przez Polską Federację Turystki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, mającym na celu udzielenie pomocy finansowej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników prowadzących działalność agroturystyczną na obszarach wiejskich bez wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej (...) Mając na uwadze, że również na terenie Powiatu Nowotarskiego funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne prowadzące zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność bez jej rejestrowania w ewidencji działalności gospodarczej, Rada Powiatu Nowotarskiego uznaje za w pełni uzasadnione objęcie pomocą rządową także ten rodzaj aktywności  gospodarczej na obszarach wiejskich". Rezolucja została przyjęta jednogłośnie i zostanie skierowana do: Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Prezesa Zarządu Polskiej Federacji Turystki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” Wiesława Czerniec, Sekretarza  Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzeja Guta - Mostowego oraz parlamentarzystów z terenu Podhala.

W dniu sesji zmienił się także skład Rady Powiatu Nowotarskiego. Ustępującego radnego Michała Borzęckiego, piastującego dotychczas stanowisko wiceprzewodniczącego Rady, zastąpi Grażyna Tylka. Radna złożyła uroczyste ślubowanie w obecności przewodniczącego Rady Tadeusza Rafacza.

Oprócz przedstawienia przez starostę Krzysztofa Fabera sprawozdania z działalności zarządu oraz wprowadzenia zmian budżetowych, radni uchwalili jeszcze Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Fot. starostwo powiatowe