Herb Szczawnica

Na ostatniej w 2020 roku sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia została przyjęta jednogłośnie, przedłożona uchwała budżetowa na rok 2021.

Nowy budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W założeniach budżetowych zaplanowano dochody budżetu w wysokości 38 850 326 zł natomiast wydatki budżetu w wysokości 40 560 052 zł (w tym wydatki majątkowe to kwota 6 873 312 zł). Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami ma wynieść – 1 709 726 zł (kwota ta będzie podlegała korekcie w trakcie wykonywania budżetu w związku z koniecznością wprowadzenia w roku 2021 tzw. wolnych środków które pozostały do wykorzystania z roku 2020).

W założeniach budżetowych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej została uwzględniona występująca obecnie trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią wirusa COVID-19. Epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla finansów samorządowych w roku 2021. Spadek dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków (z powodu wzrostu cen energii, usług i materiałów), zmiany w przepisach prawa ograniczające działalność gospodarczą, niedoszacowanie subwencji oświatowej, zwiększone wydatki na pomoc społeczną itp. nie pozostają bez wpływu na kondycję finansową samorządów. Pomimo występujących coraz większych ograniczeń Miasto i Gmina Szczawnica w dalszym ciągu, tak jak w latach poprzednich stawia duży nacisk na realizację zadań inwestycyjnych. W budżecie 2021 roku uwzględniono wydatki na kontynuację już rozpoczętych inwestycji i projektów jak również na nowe inwestycje finansowane z funduszy rządowych, przy czym część inwestycji nie zostało ujęta w projekcie budżetu z uwag na późne rozstrzygnięcie złożonych wniosków, inwestycje te zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku (chodzi tutaj główne o inwestycję związane z dalszą rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy finansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) co sprawi że wysokość wydatków majątkowych w roku 2021 może wynieść nawet 10 mln zł.

W 2021 roku łączne wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 873 312 zł z czego kwota 3 675 583 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Do najważniejszych planowanych wydatków inwestycyjnych należy zaliczyć:

• Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II – kwota dotacji ze środków UE ma wynieść 2 289 112 zł ze środków krajowych 201 981 zł, przewidywany koszt realizacji zadania 3 379 753 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020;

• „Przebudowa dróg gminnych ul. Skotnicka nr 364896K na odcinku od 0+210 do 0+648 i na odcinku od 0+000 do 0+118, wraz ze skrzyżowaniem w km 0+337 w miejscowości Szczawnica” (planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 802 679 zł), przewidywany koszt realizacji zadania 1 761 679 zł;

• „Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy” (planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 255 024 zł), przewidywany koszt realizacji zadania 510 050 zł;

• Przebudowa ul. Zawodzie (zadanie finansowane z Fundusz Inwestycji Lokalnych) przewidywany koszt realizacji zadania 276 000 zł;

• Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – program wymiany źródeł ciepła indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 98,5%. Przewidywane koszty zadania mają wynosić 270 000 zł.

um szczawnica