sesja1

24 września odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji starosta Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu powiatu za okres międzysesyjny, a skarbnik Joanna Gronkowska omówiła zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej powiatu.

Następnie rada delegowała dwie osoby do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która jest organem pomocniczym dla starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zadań w obszarze porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Na kolejną 3-letnią kadencję do komisji zostali wskazani radni Jacek Król oraz Jan Kuczkowicz.

Radni procedowali także dwie uchwały dotyczące kontynuacji umów najmu lokali w budynku przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu. Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów zarówno dla kancelarii radcy prawnego, jak i biura poselskiego.

W dalszej części spotkania Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik omówił zmiany w uchwale w sprawie realizacji zadnia inwestycyjnego "Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu drogi wojewódzkiej 958". Powiat Nowotarski razem z Województwem Małopolskim i Gminą Czarny Dunajec wspólnie przygotowują to zadanie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, w szczególności pieszych - mieszkańców okolicznych miejscowości, jak również turystów oraz poprawa płynności przejazdu drogą wojewódzką Chabówka - Zakopane. Na trasie tej stale odnotowuje się zwiększenie natężenia ruchu w związku z tym iż jest to droga dojazdowa do licznych miejscowości wypoczynkowo-turystycznych, jak również do ośrodków narciarskich i przejścia granicznego w Chochołowie.

Większość interpelacji radnych dotyczyła również sytuacji na drogach powiatowych, konieczności modernizacji i poprawy bezpieczeństwa. Starosta odpowiadał, że zarząd zdaje sobie sprawę z ogromu potrzeb w zakresie inwestycji drogowych, jednakże przy ograniczonych środkach będących w dyspozycji powiatu nie jest możliwa realizacja ich wszystkich. Przedsięwzięcia te są ujęte w harmonogram uwzględniający realne źródła finansowania. Priorytetem są tam inwestycje, których realizacja będzie wsparta przez samorządy gminne.