119798632 3526621247400466 3422826789033537930 o

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana 17 września z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Oznacza to, że można już przystępować do robót budowlanych, mających na celu kontynuację i zakończenie budowy obwodnicy Waksmunda,Ostrowska i Łopusznej  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w ramach nowego przebiegu.
Projektowany odcinek obwodnicy będzie drogą wojewódzką klasy technicznej G (główna).
 O szczegółach informuje Małopolski Urąd Wojewódzki:
Długość projektowanej trasy w drugim etapie wynosi ponad 4 km. Decyzją objęte jest około 400 działek, a w postępowaniu uczestniczy 305 stron (właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych zakresem inwestycji).
W ramach inwestycji zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwupasową (każdy pas o szerokości 3,5 m). Wzdłuż drogi powstaną pobocza o szerokości 1,25 m. Inwestycja obejmuje między innymi budowę dwóch skrzyżowań, tj. skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1644 (ul. Bielska) oraz włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej 969. Oba te skrzyżowania będą rondami o średnicy zewnętrznej 40,0 m, z jezdnią wokół ronda o szerokości 5,0 m oraz pierścieniem wokół wyspy środkowej o szerokości 2,0 m. Wyspy środkowe będą zazielenione.
Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt oraz budowę obiektów mostowych. Obwodnica połączy drogę krajową DK 49 w rejonie obwodnicy Nowego Targu z drogą wojewódzką 969 w miejscowości Harklowa.
Wartość projektu wynosi 34 665 726,00 zł. Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to 23 929 259,47 zł (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych).
„Zrid” dla pierwszego odcinka budowanej obwodnicy Wojewoda Małopolski wydał w marcu 2018 r.
źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki