estakada20ZAKOPIANKA. Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 1. września podpisał umowę na kontynuację budowy estakady, w ciągu S7 na odcinku Lubień – Naprawa. Estakadę dokończy dotychczasowy podwykonawca, polska firma TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Plac budowy zostanie przekazany do tygodnia.

Umowa zobowiązuje firmę do dokończenia estakady zgodnie z wydaną decyzją ZRID, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonania odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu.

Jak informuje rzeczniczka krakowskiego Oddziału GDDKiA, Iwona Mikrut, koszt prac po negocjacjach wyniesie 42 229 809,81 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Zlecenie dla firmy ma postać zamówienia publicznego z wolnej ręki. Taką formę przyjęto po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Firma TBM budowała estakadę w Lubniu jako podwykonawca konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, a wstrzymała prace z powodu zalegania z płatnościami przez wykonawcę.  

Przypomnijmy, że 17. lipca GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING  ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym, w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Wykonawca ma już naliczane kary, m.in. za niewywiązywanie się z kontraktu i niedopełnienie formalności. To w sumie 27 mln zł. 

Spółka IDS-BUD twierdzi z kolei, że z powodu wystąpienia osuwiska musiała wykonać nieprzewidziane w kontrakcie, dodatkowe prace. To kosztowało ją aż 100 milionów złotych, których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie chciała zapłacić. IDS-BUD spotka się z GDDKiA w sądzie. Natomiast budowa nowej „zakopianki” z Lubnia do Naprawy opóźni się o rok. Jednocześnie spółka naliczyła GDDKiA karę umowną w wysokości 78 milionów złotych, której zapłacenia dochodzić będzie na drodze prawnej.

28. sierpnia GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na kontynuację budowy S7 Lubień – Naprawa.

Budowa S7 Lubień – Rabka-Zdrój prowadzona jest w trudnych warunkach geologicznych – tłumaczy Generalna Dyrekcja. Góry zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą.

 Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali, pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Zachowana jest ich ciągłość i nośność. Do wykonania pozostała jedna podpora obiektu i sześć przęseł.

Fot. GDDKiA Oddział Kraków