zrzut ekranu 2021 12 15 o 15 0

Czym są kontrakty terminowe i czym się różnią od innych instrumentów?

Handel giełdowy pozwala na wykorzystanie instrumentów takich jak kontrakty terminowe. Odraczając rozliczenie i wykorzystując tylko część kwoty transakcji, uczestnicy zyskują dodatkowe możliwości stosowania różnych strategii.

Kontrakt terminowy jest rodzajem pochodnego (czasami nazywanego "wtórnym") instrumentu finansowego. Zasadniczo, kontrakt futures jest umową kupna lub sprzedaży instrumentu pierwotnego z odroczonym terminem rozliczenia. Instrumentem pierwotnym lub bazowym może być papier wartościowy, waluta lub towar.

Kontrakt futures, którego wartość możesz sprawdzić tutaj, jest towarem giełdowym  czyli przedmiotem handlu na giełdzie. Cena kontraktów terminowych zmienia się w zależności od sytuacji rynkowej. Pozostałe parametry są standardowe. Są to czas dostawy, ilość towaru w partii, jakość lub marka. W ten sposób kupujący i sprzedający kontrakty terminowe uzgadniają warunki kontraktu. Wartość samego składnika aktywów może ulec zmianie w czasie, ale nie ma to wpływu na warunki transakcji.

W przeciwieństwie do pierwotnych papierów wartościowych kontrakty terminowe typu futures nie mają znormalizowanej formy emisji. Futures nie są papierami wartościowymi, ale umową między dwiema stronami, ale z udziałem giełdy. Giełda Papierów Wartościowych, pełniąc funkcję organizatora transakcji, określa wymagania dla zamówień i zobowiązuje się do przestrzegania specyfikacji.

Rodzaje kontraktów

Kontrakty dzielą się na dwa rodzaje w zależności od charakteru świadczenia.

Kontrakt futures z dostawą oznacza, że bazowy składnik aktywów jest składnikiem aktywów, który musi zostać wysłany i zapłacony na koniec kontraktu. Oznacza to, że jeśli kontrakt futures zakłada dostawę 1000 baryłek ropy w określonym terminie, ten rodzaj kontraktu będzie nazywany kontraktem dostawy.

Kontrakt terminowy może być zawarty na dowolne aktywa, w tym indeksy, stopy procentowe, wszystko, co nie może być wysłane i dotknięte. W takim przypadku zyski i straty są przeliczane na koniec kontraktu. Niematerialny charakter kontraktów terminowych pozwala na wykorzystanie ich do ubezpieczania ryzyka na rynku akcji.

W oficjalnym dokumencie dotyczącym kontraktów terminowych należy ująć:

  1. nazwę kontraktu;
  2. symbol kontraktu;
  3. do jakiego typu umowy się odnosi;
  4. ilość towarów na umowę (wielkość partii);
  5. data realizacji umowy;
  6. krok cenowy np. zmiana o 0,25 punktu.

Futures to oddzielny instrument będący przedmiotem obrotu giełdowego. Wartość kontraktu terminowego nie zawsze jest równa cenie jego aktywów. Oprócz ceny instrumentu bazowego, na cenę kontraktu terminowego wpływają różne prognozy i ryzyka zmian przedmiotu kontraktu. Cena instrumentu bazowego na rynku kasowym może być dodatnia lub ujemna w stosunku do ceny składnika aktywów w kontrakcie terminowym.

mat. promocyjny