targibozotw191NOWY TARG. Miasto serdecznie zaprasza Wystawców do udziału w Targach Bożonarodzeniowych, które odbędą się w dniach 15 – 23. grudnia na nowotarskim rynku. Ich zgłoszenia będą przyjmowane do końca listopada.

Poniżej – regulamin Targów i karta zgłoszeniowa.

20211124 01

Regulamin TARGI BOŻONARODZENIOWE

 Targi Bożonarodzeniowe, zwane w dalszej części Regulaminu „Targami”, organizowane są od 15 do 23. grudnia 2021 r., w godzinach od 10.00 do 18.00, na Rynku w Nowym Targu

 1. Organizatorem Targów jest Burmistrz Miasta Nowego Targu.
 1. Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Targach powinien przesłać do Organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Targów dostępne są na stronie internetowej nowytarg.pl oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 (pokój 208). Po wypełnieniu Karty Zgłoszenia należy ją przesłać najpóźniej do 29. listopada 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji p.208. Złożenie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Targów.
 1. Złożona Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Targach. O przyjęciu Wystawcy do udziału w Targach decyduje Organizator, biorąc pod uwagę następujące elementy:
 1. Asortyment Wystawcy

Preferowana będzie sprzedaż produktów zgodnych z charakterem                  i celem Targów:wyroby artystyczne, zabawki, artykuły i ozdoby świąteczne, wyroby regionalne, pamiątki, rękodzieło, kosmetyki, galanteria skórzana, biżuteria, wyroby własne, itp., a także artykuły spożywcze: produkty kuchni regionalnej, wypieki świąteczne, sery, słodycze, miody, itp.

 1. Lokalizacja

Preferowana będzie sprzedaż produktów wytwarzanych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ,następnie powiatu nowotarskiego, a dopiero w późniejszej kolejnościWystawcom spoza powiatu nowotarskiego.

  III.   przestrzeganie przez Wystawcę Regulaminu we wcześniejszych edycjachTargów. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Wystawcę może skutkować wykluczeniem udziału w kolejnych edycjach wydarzenia.

 1. Przyjęcie do udziału w Targach zostanie potwierdzone przez Organizatora do 03 grudnia 2021 r. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału, Wystawca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu stoiska handlowego z GminąMiasto Nowy Targ.
 1. Stoisko zostanie przypisane każdemu Wystawcy przez Organizatora przed datą rozpoczęcia Targów i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
 1. Wystawcy nie są uprawnieni do parkowania pojazdów na płycie rynku. Parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 1. Wjazd na płytę rynku w celu rozładowania towaru jest dopuszczalne każdego dnia Targów w godzinach 9.00 – 9.40 oraz 18.00 – 18.30.
 1. Handel odbywa się w stoiskach przygotowanych i udostępnionych przez Organizatora.
 1. Wystawca zobowiązany jest do:
 • prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach trwania Targów (nie jest dozwolone zamykanie stoisk w czasie trwania Targów)
 • zabezpieczenia stoiska handlowego po każdym dniu sprzedaży (w tym wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych),
 • utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez organizatora,
 • pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska handlowego,
 • przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczonych do obrotu,
 • dbania o porządek i bezpieczeństwo w stoiska oraz terenu bezpośrednio przylegającego w godzinach otwarcia Targów.
 • Przestrzegania wszelkich przepisów wprowadzających ograniczenia związane z pandemią lub epidemią Covid-19.
 1. W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego Wystawcy dotarcie na teren Targów w wyznaczonym czasie, Wystawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora.

Kontakt do Organizatora: Wydział Kultury, Sportu i Promocji, p.208w Urzędzie Miasta Nowy Targ /tel. 18 26 112 36/.

 1. Wystawca zobowiązany jest zwrócić stoisko w takim stanie, w jakim zostało mu przekazane przez Organizatora.
 1. Wystawcy zabrania się:
 • prowadzenia na terenie Targów działalności naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne
 • udostępniania stoiska handlowego osobom trzecim bez zgody Organizatora
 • plakatowania powierzchni Stoisk handlowych bez zgody Organizatora,
 • dokonywania samodzielnych przeróbek w Stoisku handlowym, a w szczególności ingerencji w instalację elektryczną
 • używania otwartego ognia,
 • zamykania stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia Targów.
 1. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. Jednocześnie każdy Wystawca winien ubezpieczyć swoją działalność w tym posiadane mienie we własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na Organizatora, a wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów przez Wystawcę zostanie obciążony Wystawca.
 1. Odpady powstałe wskutek działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest utylizować we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator zapewnia wyłącznie pojemniki na odpady służące odwiedzającym teren Targów Bożonarodzeniowych.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • produkty przechowywane na stoisku
 • eksponaty wystawione na stoisku
 • uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania godzin otwarcia Targów
 • szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane w szczególności kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcz, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie prądu itp.
 • szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestników Targów powstałe w wyniku okoliczności za które odpowiada Wystawca.
 • niemożliwość przeprowadzenia Targów Bożonarodzeniowych lub ograniczenia ich dostępności w wyniku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią lub epidemią Covid-19.
 1. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę uczestnictwa z Targów, Wystawcy nie przysługuje zwrot kosztów i opłat poniesionych przez Wystawcę w związku z uczestnictwem w Targach. Jednocześnie Organizator uprawniony jest do przekazania stoiska na rzecz innego zainteresowanego Wystawcy.
 1. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić może w każdym czasie przyczynę rozwiązania przez Urząd Miasta Nowy Targ umowy użyczenia Stoiska handlowego oraz żądania natychmiastowego opuszczenia Targów.
 1. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Targów Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy użyczenia Stoiska handlowego.
 1. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla Gminy Miasto Nowy Targ.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Organizator:

 

TARGI

Urząd Miasta Nowy Targ

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Targach Bożonarodzeniowych należy

 
   
 

przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BOŻONARODZENIOWE

lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w

 

Nowym Targu, ul.Krzywa 1, pokój 208

 
     

15-23 grudnia 2021 r.

do 29 listopada 2021 r.

 
     

 

Zgłaszający: .....................................................................................................................

(nazwa firmy, imię i nazwisko)

Adres: .............................................................................................................................

NIP/PESEL: ......................................................................................................................

Tel. .................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................

Rodzaj asortymentu: .......................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

 

TAK* (w kilowatach) ………

 

NIE*

   
         

 

……………………..

podpis zgłaszającego

 

Karta zgłoszenia nie jest potwierdzeniem udziału w Targach Bożonarodzeniowych.

Zakwalifikowanie do udziału zostanie potwierdzone po weryfikacji wszystkich zgłoszeń zgodnie z regulaminem – najpóźniej do 29 listopada 2021 r.