119786641 1595193180650376 3554649753381541900 o

Projekt „Od bierności do aktywności edycja II” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo: wparcie skierowane jest do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski

Uczestnik projektu musi należeć do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,

Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która bierze udział w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc w projekcie: 147 osoby bezrobotne, 75 osób długotrwale bezrobotnych, 153 osób biernych zawodowo, 246 osób o niskich kwalifikacjach, 38 osoby z niepełnosprawnościami, 79 osób w wieku 50 +

Formy wsparcia:

 • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
 • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
 • Szkolenia pozwalające uzyskać kompetencje i/lub kwalifikacje, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,89 zł/godz. netto), certyfikat
 • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1536,50 zł/miesiąc netto)
 • pomoc psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego, doradcy zawodowego, prawnika i innych specjalistów (według potrzeb uczestnika), którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
 • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min.80% spośród 300 os z grupy docelowej w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zamieszkujących jeden z powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 45%-60% osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.

Planowane efekty:

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: minimum 70 osób

Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek): minimum 144 uczestników

45% –  Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet

60% – Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup tj. osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 4481354,62 PLN, Wkład Funduszy Europejskich: 4257286,88 PLN

Kontakt do kadry projektu oraz dokumenty do pobrania:  http://pro-studio.org.pl/od-biernosci-do-aktywnosci-2/