azajawka jesienne

Proponowany konkurs Cyrwieni sie w reglach jesień jest kontynuacją wiosennego pt. Wieśniane słowa – wieśniane nuty.

Chcemy ponownie wlać góralskie słowo w ludzkie serca. Tym razem jednak naszym celem jest, obok kultywowania gwary, rozbudzenie poczucia więzi z rodzinną miejscowością, jej mową, historią i tradycją a także próba zachęcenia uczestników konkursu do bacznego obserwowania otaczającej rzeczywistości, miejsca w którym i mieszkają i zmian, które się tam dokonały.

W zasadniczej części nasz konkurs wpisuje się tradycję konkursów recytatorskich. Uczestnicy znajdują już publikowane poetyckie teksty gwarowe dowolnych autorów, wybierają dwa wiersze i przygotowują się do ich recytacji. Nadal zachęcamy gorąco do wygłaszania tekstów stworzonych specjalnie na ten konkurs. W tym wypadku oczekujemy od uczestnika tylko jednego tekstu prozatorskiego – tj. góralskiej gadki. Jej autorem może być sam gawędziarz, ktoś z jego rodziny lub znajomych. Chcemy w ten sposób podtrzymać bogatą tradycję gawędziarską, z której Podhale niegdyś słynęło w całej Polsce. Proponujemy jednak istotną innowację.

Na konkurs należy przygotować trwające do 3 min. amatorskie filmiki ukazujące recytację wpisaną w naturalną scenerię miejscowości, w której mieszka uczestnik konkursu. Może ją stanowić na przykład przydrożna kapliczka, krzyż, stare drzewa, młyny, stare chałupy, jesienne pola itp. Miejsce powinno się tematycznie łączyć z recytowanym tekstem, a równocześnie pokazywać piękno naszego regionu.

Drugą innowacją jest zaproszenie do udziału w Konkursie osób dorosłych przez stworzenie dla nich odrębnej kategorii.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorzy:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Starostwo Powiatu Nowotarskiego.
2. Cele Konkursu:
a. Rozbudzenie poczucia więzi z rodzinną miejscowością, jej mową, historią i tradycją.
b. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrycia i zaprezentowania walorów rodzimej miejscowości oraz kultywowania gwary.
c. Podtrzymanie międzypokoleniowego przekazu tradycji.
d. Doskonalenie kompetencji społecznych poprzez kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami i atrakcyjne prezentowanie tekstów gwarowych.
e. Zainteresowanie dzieci i młodzieży przeszłością i współczesnością gwary i kultury Podhala, Spisza, Orawy i Pienin.
f. Popularyzacja góralskiej tradycji gawędziarskiej.
g. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych .
h. Promowanie talentów i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.
3. Warunki udziału w konkursie:
Zgłoszenia do udziału w Konkursie wraz z nagraniem wideo na nośniku pamięci (pendrive) układ poziomy, prosimy o zamocowanie urządzenia nagrywającego np. telefonu lub kamery, do statywu lub inny stabilny sposób). Prosimy o ustawienie na urządzeniu nagrywającym najwyższych możliwych parametrów nagrywania obrazu i dźwięku, najlepiej nie niższych niż: rozdzielczość pozioma filmu to 720p, minimalna przepływność osadzonego dźwięku to 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów, stereo).
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przyjmowane będą do dnia

1 GRUDNIA 2021r.
Nagrania należy przesyłać na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 20 z dopiskiem: Konkurs Cyrwieni sie w reglach jesień
4. Przegląd przebiegał będzie w dwóch kategoriach:
a/ Recytatorów – publikowane teksty gwarowe
b/ Autorów Gawęd – Gawędziarzy teksty własne autorstwa gawędziarza lub kogoś z rodziny lub znajomych

5. Recytatorzy prezentują dwa wiersze.
Gawędziarze prezentują jedną niepublikowaną gawędę autorstwa gawędziarza lub kogoś z rodziny lub znajomych
6. Uczestnika obowiązuje kompletny strój regionalny.
7. Uczestnicy występować będą w 4 grupach wiekowych:
I grupa – Szkoły Podstawowe kl. I – IV
II grupa – Szkoły Podstawowe kl. V-VIII
III grupa - Szkoły Ponadpodstawowe
IV grupa - Dorośli
8. Tematyka:
Nazwa konkursu niesie ze sobą także tematykę. Najogólniej jest ona związana z JESIENIĄ. Można ją ukazywać w kontekście zarówno piękna przyrody i zachodzących w niej zmian, ale także pracy człowieka, który, zgodnie z rytmem natury, musi przygotować się do zimy (jesienne prace na gospodarstwie, w polu i w domu). Drugim wymiarem konkursu jest osadzenie słowa w stosownym do jego treści krajobrazie. Istotnym jest, aby słowo z obrazem stanowiła całość.
9. Komisja Konkursowa:
a/ Organizatorzy powołują niezależną Komisję Konkursową, która dokona oceny wierszy i gawęd oraz sposobu ich prezentacji.
b/ Komisja rozstrzygnie Konkurs na podstawie nadesłanych nagrań, przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
c/ Decyzje Komisji są ostateczne.
10. Kryteria oceny:
a) zgodność z tematem konkursu i pomysłowość w jego realizacji
b) jakość gwary
c) poprawność ubioru (powinien być odpowiedni do prezentowanej na nagraniu sytuacji)
d) właściwe powiązanie słowa z obrazem
e) ogólny wyraz artystyczny
f) walory edukacyjne przekazu
g) przestrzeganie dyscypliny czasowej
11. Nagrody:
a/ Z każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostaną laureaci I, II, oraz III miejsc.
b/ Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe wraz z Dyplomami.
c/ Jury może przyznać także nagrody specjalne – wyróżnienia (nagrody rzeczowe).
12. Protokół z posiedzenia Jury opublikowany zostanie na stronie Organizatora w dniu 10 grudnia 2021r.
13. Nagrania Laureatów udostępniane będą na stronie Organizatora od dnia 13 grudnia 2021r.
14. Nagrody zostaną wręczone indywidualnie. Odbiór nagród w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20. Od dnia 13grudnia 2021r w godzinach 8 -15.
15. Koszty związane z nadesłaniem nagrań na Konkurs pokrywa osoba zgłaszająca.
16. Karty zgłoszeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz nagraniami należy przesłać

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 GRUDNIA 2021r.
na adres:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 20 34-400 Nowy Targ
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu a także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika w sposób nieograniczony czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania zapisu na wszelkich możliwych formach jak: fotografia cyfrowa, audio, video.
b) zwielokrotnienia na nośnikach dźwięku i obrazu.
c) wprowadzenia do obrotu.
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.