Rules

Ogłoszeń Drobnych

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Portalu PodhaleRegion.pl, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
  2. Usługodawcą jest Stowarzyszenie „ Podhale - Nasz Dom”, z siedzibą :Aleja Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, prowadzące gazetę internetową Podhale Region - zwaną w dalszej części regulaminu "PodhaleRegion.pl".
  3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający PodhaleRegion.pl świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
  4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu PodhaleRegion.pl zwanej "Ogłoszenia".
  5. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
  6. PodhaleRegion.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie PodhaleRegion.pl.
 2. Obowiązek przestrzegania prawa
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. W przypadku uzyskania przez PodhaleRegion.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, PodhaleRegion.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne PodhaleRegion.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 3. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne
  1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
  2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
  3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia PodhaleRegion.pl przez okres 30 dni.
 4. Treść Ogłoszeń Drobnych
  1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
   • naruszają prawo,
   • naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
   • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
   • mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
   • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
   • zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla PodhaleRegion.pl
  2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, PodhaleRegion.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, PodhaleRegion.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 5. Bezpłatne Ogłoszenia Drobne
  1. Klient ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia drobnego w przeznaczonej do tego kategorii.
  2. W przypadku stwierdzenia, że ogłoszenie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
  3. Zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.
 6. Płatne Ogłoszenia Drobne
  1. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń Drobnych.
  2. Zamieszczenia ogłoszenia dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.
  3. Aby skasować płatne Ogłoszenie Drobne należy wysłać na adres admin@podhaleregion.pl prośbę o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy skasować. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu drobnym lub innego pozwalającego na bezpośrednią identyfikację Klienta,
 7. Cennik Ogłoszeń Drobnych i sposoby płatności
  1. Ceny za Ogłoszenia Drobne są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamieszczenia ogłoszenia.
  2. PodhaleRegion.pl przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
 8. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
  1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez PodhaleRegion.pl usługi Ogłoszenie Drobne.
  2. Klient podając imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane kontaktowe zgadza się na ich publiczną przezentację w serwisie PodhaleRegion.pl
  3. PodhaleRegion.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
   • Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
   • Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie Drobne niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
   • Klient będzie działał na szkodę innych Klientów PodhaleRegion.pl lub użytkowników sieci Internet.
 9. Obowiązki i odpowiedzialność PodhaleRegion.pl
  1. PodhaleRegion.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością.
  2. PodhaleRegion.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  3. PodhaleRegion.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia Drobne w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
  4. PodhaleRegion.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   • braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
   • klęsk żywiołowych,
   • nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   • wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
  5. PodhaleRegion.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Płatne Ogłoszenia Drobne przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych dostępowych.
  6. PodhaleRegion.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.
  7. PodhaleRegion.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  8. Odpowiedzialność PodhaleRegion.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 10. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana PodhaleRegion.pl w formie listu e-mail na adres redakcja@PodhaleRegion.pli określać:
   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń Drobnych,
   • dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
   • zarzuty Klienta,
   • okoliczności uzasadniające reklamację,
  2. PodhaleRegion.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz PodhaleRegion.pl przez podmioty, za które PodhaleRegion.pl nie ponosi odpowiedzialności, PodhaleRegion.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Do umowy pomiędzy Klientem a PodhaleRegion.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a PodhaleRegion.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
  3. PodhaleRegion.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2012 r.

Partnerzy

akademia pilkarska cz d nkp podhale
podhalanska sekcja akrobatyczna wytwornia wyobrazni
meteo  

 

jump planet maciej gebacz
podhalanska sekcja akrobatyczna starostwo powiatowe nt

Galeria

ministerstwo fundusz logo

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

  Kontakt | Polityka prywatności

© 2020 Podhale Nasz Dom